Wednesday, October 24, 2012

10.2012 جهانها و واقعیتهای موازی
 جهانها و واقعیتهای موازی

از: پگی بلاک


http://farsifaq.blogspot.nl/2012/10/test2.html به زبان انگلیسی


هرچه را که شما بعنوان جسمی جامد لمس و تجربه می کنید ، در واقع ارتعاشی از انرژی است ، که بواسطه باورها در مکانی حفظ یا محبوس شده است. 
اگر برای لحظه ای ، بتوانید همه برنامه های روحی و روانی خود درباره واقعیت را کنار بگذارید ، تجربیاتی کاملا متفاوت با آنچه که بدان واقعیت می نامید خواهید داشت.

ما علاقمندیم که شما بدانید که واقعیتهای موازی متعددی وجود دارند با نتایج متعددی که واقعیتهای موازی همیشه می توانند آشکار و حاصل نمایند … شما و دیگران امواج انرژی را به شکل افکار ، احساسات و باورهای خود همیشه و در همه حال پخش می کنید. همچنانکه شما انرژی خود را می فرستید ، همیشه احتمال وجود واقعیتهای موازی متعددی می رود ، و واقعیتی آشکار و نمایان می شود که شما تمرکز انرژی بیشتری روی آن دارید.


بعنوان مثال ، بدون تردید شما در منزل خود تلویزیون دارید.  شما همیشه و بسادگی می توانید آنرا روشن نموده برنامه دلخواه خود را تماشا کنید ، حتی اگر در مواقعی خاموش باشد. مغز شما و ما بسیار شبیه همان تلویزیون است ، شما می توانید کانال آنرا عوض کنید. می توانید از گذشته ها خاطره ای بیابید که احساسات شما را برانگیزد ، یا کانال ترسها و نگرانیهای خود را مرور کنید ، یا می توانید پیش بینی کرده احساسی از آینده احتمالی خود بدست آورید. گفتار ما اینست که بپذیرید و تجربه کنید واقعیتهای موازی بی شماری را که فقط یک فرکانس ارتعاشی از شما فاصله دارند.    Source: www.MorningMessages.com

Translation: Behi

1 comment: