Sunday, January 20, 2013

The Manuscript of Survival - part 253 The Manuscript of Survival, 15 January 2013 - part 253

مقاله بقا  - بخش  ۲۵۳  ،  ۲۶  دی ماه  ۱۳۹۱

روزها شروع به طولانی شدن در بخشی از جهان شما کرده اند ، و امسال ، چنین بنظر می آید که نور درخشنده تر از معمول خواهد بود. نه تنها نوری که از خارج می تابد ، بلکه همچنین نوری که از درون خود شما می درخشد. شما آنرا در درون خود حس خواهید کرد ، ولی مهمتر از همه ، خواهید توانست آنرا در وجود دیگران هم تشخیص دهید. و بدین ترتیب ، بتدریج خواهید دانست که از این پس ، شما همگی در حکم واحد و یگانه هستید. بعبارتی دیگر ، احساس جدایی شروع به محو شدن خواهد کرد. بدون تردید ، شما گروه مردمی رو به گسترش هستید که شروع به در اختیار گرفتن مغز خود خواهید کرد. همانگونه که همه شما بخوبی می دانید ، مغز شما لجوجترین عضو خودکامه در همه وجود شما بود ، چرا که مغز شما بخشی از شماست که ناامیدانه تلاش کرده به روند کهنه چسبیده و از پذیرش دوران نو سرباز زند. 

ولی حالا ، مغزهای شما هم مجبور به پذیرش این واقعیت است که هم اکنون ، شما همگی در جهانی بسیار متفاوت با آنچه که چند هفته پیش در آن ساکن بودید ، زندگی می کنید. این امر چندان ساده ای در همه اوقات نخواهد بود ، چون مغز اگر سرسختی نکند کاره ای محسوب نمی شود ، بنابراین حیرت نکنید اگر هر از گاه تلاش کند با چند ترفند ، خود را با روندی که مدت درازی معمولی خوانده می شد تنظیم کند. ولی این نبردی شکست خورده است ، و مغز هم این را می داند ، ولی هنوز ممکن است چند ترفند در آستین داشته باشد. بالاخره ، او کار خود را انجام نداده بود اگر تلاشی هرچند ظاهری برای ادامه کاری که برای مدتهای دراز انجام می داد ، نمی کرد. در نهایت او محافظ وضعیت موجود بود ، و برین ترتیب شما باید ارزش و اعتبار بایسته ای برای کاری که بخوبی انجام داده ، قایل شوید.

چون او تمامی تلاش خود را برای ماندن در روند کهنه کرده ، چه این از اهمیت ویژه ای برای او برخوردار بود. ولی درست بسان روح شما ، مغز نیز بالهای خود را گسترده و مزه رهایی از زیر یوغهای کهنه را در خواهد چشید ، همچون خود شما که آنرا احساس کرده اید با تنفس هوای آزاد نو. در واقع شما بشکل قابل توجهی متحد خواهید شد ، چه اینک  ، اولویتهای مغز شما شروع به تغییرات ژرف خواهد کرد.  بیش از این ، مغز همه توانمندیهای خود را متمرکز بر به تاخیر انداختن شما از فرو بردن خود به طیف عظیمی از تجربیات گوناگون نخواهد کرد ، بلکه او ابزاری خواهد شد برای کمک به شما در دسترسی به آنها. بعبارتی دیگر ، آنچه که روزی موجب آهستگی و تاخیر شما می شد مبدل به بزرگترین دارایی شما خواهد شد. چه مغز شما در واقع بخشی از سیستم حیاتی شماست ، و بمجرد اینکه شروع به کار بر مبنای روند نو کند یا بهتر بگوییم کدهای رفتاری خود را بهبود بخشد ، کمک شایانی برای کسب دانسته های نو خواهد بود. چون او شروع به کار توقف ناپذیری از طرف شما و بعنوان شهروند نور خواهد کرد ، و هر آنچه که در توان دارد برای پیشرفت شما بکار خواهد گرفت.

پس دیگر بار ، بخود ببالید بواسطه آنچه که تا کنون انجام داده اید ،  و از مغز خود نیز سپاسگزار باشید که لیاقت آنرا دارد. چرا که او دشمن نیرومندی بود ، ولی نه به شیوه ای که به شما آسیبی رساند. او کار خود را براستی بگونه ای که باید انجام داده ، بدین معنی که به شما فشار آورده که درباره خود بیاندیشید ، و هیچ چیزی را بیش از این بواسطه شکل ظاهری آن نپذیرید ، و در واقع بخوبی هم موفق بوده. در نهایت ، بدون سرخودگیهای ناشی از فشار و آزارهای مداوم از طرف مغز شما ، شرایط خود را تغییر دادید بگونه ای که احتمالا" با استحکامی که امروز است نبود. بار دیگر ،  شما چیزها را به شیوه ای که هرگز چنین بنظر نمی آمدند ، می بینید. بهمین ترتیب است مغز شما ، ما شما را اینجا ترک گفته و زمانی برای هضم گفتار امروز خود بشما می دهیم ، شاید که به مغز خود با دیدی نو بنگرید.     
     
Translator: Behi
Email address: arcturian.nation@gmail.com

Wednesday, October 24, 2012

10.2012 جهانها و واقعیتهای موازی
 جهانها و واقعیتهای موازی

از: پگی بلاک


http://farsifaq.blogspot.nl/2012/10/test2.html به زبان انگلیسی


هرچه را که شما بعنوان جسمی جامد لمس و تجربه می کنید ، در واقع ارتعاشی از انرژی است ، که بواسطه باورها در مکانی حفظ یا محبوس شده است. 
اگر برای لحظه ای ، بتوانید همه برنامه های روحی و روانی خود درباره واقعیت را کنار بگذارید ، تجربیاتی کاملا متفاوت با آنچه که بدان واقعیت می نامید خواهید داشت.

ما علاقمندیم که شما بدانید که واقعیتهای موازی متعددی وجود دارند با نتایج متعددی که واقعیتهای موازی همیشه می توانند آشکار و حاصل نمایند … شما و دیگران امواج انرژی را به شکل افکار ، احساسات و باورهای خود همیشه و در همه حال پخش می کنید. همچنانکه شما انرژی خود را می فرستید ، همیشه احتمال وجود واقعیتهای موازی متعددی می رود ، و واقعیتی آشکار و نمایان می شود که شما تمرکز انرژی بیشتری روی آن دارید.


بعنوان مثال ، بدون تردید شما در منزل خود تلویزیون دارید.  شما همیشه و بسادگی می توانید آنرا روشن نموده برنامه دلخواه خود را تماشا کنید ، حتی اگر در مواقعی خاموش باشد. مغز شما و ما بسیار شبیه همان تلویزیون است ، شما می توانید کانال آنرا عوض کنید. می توانید از گذشته ها خاطره ای بیابید که احساسات شما را برانگیزد ، یا کانال ترسها و نگرانیهای خود را مرور کنید ، یا می توانید پیش بینی کرده احساسی از آینده احتمالی خود بدست آورید. گفتار ما اینست که بپذیرید و تجربه کنید واقعیتهای موازی بی شماری را که فقط یک فرکانس ارتعاشی از شما فاصله دارند.    Source: www.MorningMessages.com

Translation: Behi